Forsvarers procedure

[lovhjemmel]
Lad mig sige det med det samme: Der er ikke på nuværende tidspunkt lovmæssig hjemmel for at dømme Vores Livsstil.

Anklageren hævder at der inden for de eksisterende politiske og retlige rammer er grundlag for at ændre Vores Livsstil. Men han mener samtidig at der mangler paragrafer i vores lovgivning. Det hænger ikke sammen.

Jeg må også understrege at andres konstitutioner og lovakter (såsom den schweiziske og norske, som er citeret) kun gælder for et begrænset område eller en anden nation og derfor ikke kan inddrages i en vurdering af spørgsmålet om Vores Livsstils skyld.

Hvis Vores Livsstil bliver dømt, hvad danner det så præcedens for? Hvor stopper det? Kan man så også stævne alle mænd for at være potentielle voldtægtsforbrydere.
Og er det sådan at anklageren vil indføre et-barnspolitik – for når det kommer til stykket, er børn jo dem der udleder mere CO2 end nogen anden kilde.

[livsudfoldelse]
I værste fald bryder en sådan dom med fundamentale demokratiske principper. Anklagers påstand vil have gennemgribende indvirkning på vores bevægelsesfrihed. Har vi ikke lov til at bevæge os frit omkring? Anklagers påstand vil indskrænke vores mulighed for at udfolde og udvikle os og til at sætte nye ting i verden, sådan som vi har berømmet os selv for at have gjort i århundreder. Har vi ikke lov til at udfolde og udvikle os? Hvad med friheden? Gør det os ikke lykkelige at kunne bevæge os, at rejse? Er dette ikke forbundet med den afgørende frihedsfølelse?

[selvregulering]
I et demokrati kan man ikke påtvinge borgerne handlingsmønstre som de ikke selv er interesseret i eller har skabt.

Hvis det hævdes at der ikke er gjort særlig meget på trods af vores viden, må det følgelig være tegn på at der ikke skal gøres mere. For når flere mennesker ikke gør noget er det en demokratisk beslutning at der ikke skal gøres noget. Eller positivt formuleret: Det som borgerne gør, er det som borgerne skal gøre. Vi har hørt at den noget nær nødvendige viden er tilvejebragt, herefter er det op til den enkelte borger dels at regulere sig selv, dels at stemme på politikere der indfører regulativer.

Dette forsvar forfægter altså ikke en uhæmmet og selvdestruktiv vækst. Men det vil stå på mål for vores selvbestemmelse og angribe ethvert tiltag til formynderi, ensretning og livsforsagelse. Dette er et forsvar for individets autonomi og for folkestyrets suverænitet. Kun igennem folkeoplysning og den enkeltes egne valg kan vi opnå den nødvendige ændring af Vores Livsstil.

[vi ønsker Vores Livsstil; velstandsstigning]
Vi må heller ikke glemme at Vores Livsstil har vist sig at have en ekstrem stor opbakning fra langt de fleste borgere i de berørte lande. Dels fordi Vores Livsstil har frembragt et liv med et højt civilisatorisk stade. Den har løftet underklassens og middelklassens levestandard. Den har bidraget til teknologiske fremskridt og væsentlige kulturelle tiltag.

[lys fremtid]
Jeg bakker på et hvilket som helst tidspunkt op om ethvert initiativ der kan skabe en lys fremtid som så mange mennesker som muligt kan fæstne et håb til. Hvilket Vores Livsstil til fulde også understøt- ter og danner rum for.

[imod påstanden: konsekvenserne]
Men at dømme Vores Livsstil til at udfolde sig indenfor et bestem antal CO2 kvoter på så kort sigt, er halsløs gerning. Kan vi overhovedet overskue konsekvenserne af en sådanne adfærdsregulering? Hvem skal sikre at den opretholdes, og med hvilke metoder? Hvordan skal vi differentiere mellem den absolut nødvendige udledning af CO2 – f.eks. i forbindelse med livsvigtige produktioner af medicin, og unødvendige handlinger?

Vi behøver blot at kaste et blik tilbage gennem historien for at huske de mange eksempler på det odiøse i adfærdsregulering.

[økonomi] Og hvad med de økonomiske konsekvenser? En så omfattende omlæggende af vores forbrugsmønstre vil skabe en akut opbremsning i væksten. Det er en økonomisk krise som vil få alt hvad vi hidtil har oplevet i den retning til at fremstå som en skovtur på en rolig søndag eftermiddag.

Her taler vi globale konflikter der ligefrem kan føre til krig.

Som minimum må kvotereguleringen nedsættes til et mere fornuftigt omfang, og implementeres over en længere tidsperiode.

At foretage så drastiske indgreb i vores adfærd ville kræve en opgivelse af grundlæggende rettigheder i vores samfundssystem, herunder ejendomsret og lovhjelmet ekspropriering. Vi kan ikke med fuldt overlæg fra den ene dag til den anden gøre så kraftige indhug i folks ejendomsret – vi har ikke lovlig hjemmel til at ekspropriere private ejendomme med henblik på at nedsætte energiforbruget. Det ville skabe revolutionære tilstande og knaphed på livsvigtige fornødenheder, såsom fødevarer og vand, hvis ikke også elektricitet, der får vores samfundet til at løbe rundt.

[psykologi]
Anklageren taler om de psykologisk påvirkninger. Men er det ikke i lige så høj grad al denne dystopiske snak der handlingslammer os og forhindrer os i at udfolde de innovative potentialer vi som mennesker besidder?

Og endelig:

Anklageren påstår at vi umuligt kan være uvidende om konsekvenserne af vores handlinger. Mener han dermed at alle vestlige borgere over 18 selvsagt har en forståelse af klimaproblemerne, omfanget af problemerne og personens egene rolle i problemerne? Hvordan ved vi at alle implicerede i Vores Livsstil overhovedet forstår deres brøde?

Klimabevidsthedens barrierer forklarer og undskylder hvorfor vi ikke har gjort nok. Vi har fået at vide at problemet er så usynligt, umærkeligt og kompleks at der er god grund til at Vores Livsstil ikke har ændret sig.

Vores Livsstil har vist sig umådelig slidstærk og overlevelsesdygtig, den er både garant for og et produkt af vores civilisation, og sigtet med anklagen af Vores Livsstil er netop at redde vores civilisati- on. For at redde vores civilisation må man støtte, bakke op og på alle måder understøtte Vores Livsstil, der med dens indbyggede fornuft vil udvikle sig i den mest hensigtsmæssige retning.
Det vil derfor kun være kontraproduktivt i forhold til at at redde planeten, hvis Vores Livsstil skulle dømmes til en stille død. Vores fremtid afhænger af Vores Livsstil – som netop er i besiddelse af den helt enestående evne til at kunne ændre sig selv.